יום רביעי, 12 ביולי 2017

הסכמה של הרב שך לספר "ארץ בנימין" לזכרו של חלל צה"ל

מתוך מכתבו של הרב שך:
הנה זכרתי ימים מלפני כמה שנים את הבחור היקר אברך כמדרשו מר בנימין סופר (דיין) ז״ל שלמד כאן בהישיבה הקדושה היא ישיבת פוניבז' למד ועלה, והמשיר גם אח״כ בלימודו בהתמדה עד שזכה שגיסו שיחי׳ הרב יוסף שורש מוציא לאור בכתובים, אשר העלה על הכתב בחיים חיותו, טרם שנקטף בהמלחמה ע״י אויבינו.רקע על בנימין דיין

יום ראשון, 25 ביוני 2017

מכתבו של ר' יוסף אשכנזי משב"ק מהר"י טייטלבוים מסאטמר על ההתנהלות מול קיצוני הקנאים

במכתבו הרב יוסף אשכנזי מספר על דרכי קבלת ההחלטות אצל רבו הרבי ר' יואל מסאטמר, ועל ההתנהלות מול הגורמים הקיצוניים שניסו לנקוט קו קיצוני בלתי אחראי ובלתי תועלתי.מכתב ששלח הרה"ח המפואר מוה״ר יוסף אשכנזי זצ״ל - משב״ק  אצל כ״ק מרן הגה״ק הקוה״ט ר' יואל טייטלבוים מסאטמאר זצוק״ל - אל כ״ק אדמו״ר מתולדות אהרן זצוק״ל
שוכט״ס. אגב, ראיתי לנכון להשיב לכהדר״ג שליט״א בדבר מה שכתב בענין ההפגנה אצל היו-ען (=האו"ם), שכדאי שכת״ה יהיה בקי בכל הענין, כי מרחוק לא יודעים שום דבר על בריו ויכולים לבא למדי טעותים בשביל זה, לכן מוכרח אני להציג הדבר כתוארו, כדי שכתה״ר שליט״א יהיה לו ידיעה ויהיה בקי בהענין - ולא אבוא באריכות הדברים כי אין הזמן גרמא לזה עכשיו בימים הללו שכתה״ר שליט״א הוא בעל שמחה בשעטומ״צ, ואכתוב רק הקיצור והתמצית.

יום שלישי, 13 ביוני 2017

גדולי ישראל זיע"א מתריעים מפני השתתפות בני ישיבות בהפגנות

מכתב נדיר של גדולי ישראל על משמר מעמדם וכבודם של בני הישיבות, בו הם אוסרים על תלמידי הישיבות להשתתף בהפגנות "בכל הפגנה שהיא", לאחר שתפקידם הוא אך ורק לימוד תורה.
המכתב נכתב בתקופה סוערת מאוד מבחינת יחסי חרדים חילונים, על רקע הפגנות כנגד חילולי שבת שהתקיימו בחודש זה, ומעצרם של 104 בחורי ישיבות בגין פעילותם כנגד המסיון באותה העת. במכתבם המנוסח בניסוח שובה לב, כותבים מרנן הגרא"י פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר, הגרי"ש כהנמן זצ"ל ראש ישיבת פוניבז', הגר"י אברמסקי והגר"ז סורוצקין על תפקידם של בני הישיבות, ועל האיסור המוחלט של בני הישיבות לצאת ולהשתתף בהפגנות הן מחמת שאין זה תפקידו של בן ישיבה, והן מחמת שדבר זה עלול לגרום קטרוג על בני הישיבות ולגרום לגיוסם לצבא חלילה.

במכתב כותבים הרבנים:

ב"ה י"ב חשון תשכ"ד

תעודתו הטבעית ומטרתו העליונה של כל תלמיד-ישיבה, כל עוד הוא יושב בהיכל-ה׳, היא: להקדיש את חילו לאורייתא, ללא שיור וסיג, ולנצל כל שעה פנויה כדי לרכוש דעת וחכמת התורה ולהשלים את קומתו הרוחנית. הישיבה היא עולמו ובל מעייניו חייבים להיות קדושים ומוקדשים "להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד וכו׳ את דברי תלמוד תורתך באהבה״. ואין לו שיור לא ביום ולא בלילה, בהם אינו חייב לעסוק בלמוד התורה, בבחינת: ״בלכתך בדרך בשכבך ובקומך״.

כזהו תלמיד ישיבה וזאת היא חובתו. כל תעודה אחרת ותהא חיונית - עד כמה שתהא - אינה פוטרת את בן-הישיבה מחובתו הישירה הזאת ואינה משחררת אותו להבטל מעולמו של למוד התורה.

לפיכך אנו קוראים בזה לכל תלמידי-הישיבות, השתולים בבית ה' - ובחצרות אלקינו יפריחו -, שלא להשתתף ושלא לקחת חלק בכל הפגנה כל שהיא לא בשעה זו ולא בשעה אחרת, לא באופן מעשי ולא מתוך סקרנות בלבד; ואין מזרזין אלא למזורזין.  ,

יש להבין, כי ההשתתפות בהפגנות פוגעת בלמוד הישיבות גופא ומעורר רוגז ומקטרגין על לומדיהן מבחוץ, ושני הדברים כאחד מאיימים ומסכנים את רמתן של הישיבות.
אנו מתריעים, איפוא, בכל החומר על התקלה הזאת, ואנו בטוחים ששארית פליטת סופרינו לא יעשו עול לתורה ולהיכליה.

אליעזר יהודה פינקל      יחזקאל אברמסקי         זלמן סורוצקין          יוסף שלמה כהנמןלהלן קטע מעיתוני מהתקופה:
יום שלישי, 30 במאי 2017

המשכילים מאשימים: הרבנים מוסרים את החלשים לצבא!!הצפירה (המשכילי): הרבנים מוסרים את בני העניים והחלשים לצבא... הפלס (המקורי) משיב אש: לא חפצתי להאמין למראה עיני ולמשמע אזני, אשר שמעתי מפי הסופר בהצפירה כי ה"קטגור" המה רבני ישראל, והסנגור הוא לבלר מכת הציונים...

בתולדות ימי עמנו חקוקים בדם הימים בהם נלקחו ילדי ישראל לצבא הקנטוניסטים ע"י שלטונות הצבא ברוסיה. כמה מעניין להיווכח כי כבר אז היו המשכילים שהאשימו את הרבנים בכך שהם מוסרים לצבא את החלשים על חשבון החזקים, ומי שנחלץ להגן על הרבנים מפני עלילות המשכילים היה דווקא עיתון.... הפלס של הרב אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה שהגן על הרבנים מפני עלילות המשכילים.
לאחר קמפיין שנמשך בעיתון "הצפירה" על פני מספר ימים בראשית חודש אלול התרס"א תחת הכותרת "הס קטיגור" ו"מהרסיך ומחריביך ממך יצאו", בהם הם העניקו "עצות" שונות איך להתמודד עם הגזירה, והצביעו על ליקויים שלדעתם קיימים בחוקי הגיוס וההתמודדות של עסקני הציבור והרבנים עימהם, הם הגיעו לנקודה אותה חיפשו, ומצאו את האשמים ב"גזירת הגיוס":

הצפירה יום ה' ז' אלול התרס"א:
.....הוי שמה ושערוריה! אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר! מי מאתנו בני הדור הישן איננו זוכר את המעשים הרעים אשר נעשו אז בישראל לעינינו ע״י "הקהל" הזה והרבנים בראשו, אשר שמו נשאר לחרפת עולם לא תשכח? מי מאתנו אשר שערותיו הלבינו מזוקן איננו זוכר את גזרת החוטפים לפני זמן לא כביר, אשר חטפו בחוצות את הגר בישראל למכרו לעבודת הצבא ולקחת מחירו כסף? מי מאתנו אשר הוא בערב שנותיו, איננו זוכר את תרומת הצבא בנוסח הישן ע״י מנהיגי הקהל ורבניו, אשד בעד בן העשיר לקחו כפר לתת תרומתו לצבא את הבן היחיד של האלמנה היתום, וכמאה״כ: על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים. אבל רבנינו מלבד כי לא עמדו בפרץ הזה, עוד נתנו יד לפושעים ויחזקו ידי עוברי עבירה אלה עד כי מעשיהם נשארו לזכרון בשירת בני עמנו אז, הלא הם כתובים בספר אשר הוציאו עתה לאור מו״ל ד"וואסחאד":
קליינע עופעלעך רייסט מען פון חדר,
מאן טוט זיי אן יונישע קליידער
אונזערע פרנסים אונזערע רבנים
העלפין נאך אפ צו געבין זיי פער יְוָנִים .
באי זוסיא ראקאווער איז דא זיבן בנים
און פון זיי ניט איינער אין יְוָנִים .
נאר לאה די אלמנה'ס איינציגע קינד
איז א כפרה פער קהלשע זינד.
קול ההמון העולה מתוך שיריו הלירים והמרים האלה, קול בוכים הזה יראה למדי, עד כמה עשה שרש בנפש ההמון מעשי הרבנים היראים והחרדים אז אשר לפי דעתם עשו מעשיהם אלה על טהרת הקדש לאמר: כי בן האלמנה נמצא בו עון אשר חטא יען הלך ד׳ אמות בלא נטילת ידים או שח שיחת חולין בפסוקי דזמרה , כי רק עונות כאלה חשבו לזדונות, ובו באותו הפרק אנו זוכרים, כי אם קרה דבר ומגפה ר׳׳ל, או קטב שדד עוללים ויונקים, אז החישו הרבנים הללו האפוטרופסים של הקב׳׳ה. לחפש עונות ופשעים לדעת בשלמי היתה הרעה הזאת, אך לא בביתם חפשו ולא בבתי יתר מנהיגי הקהל עושקי דלים ורוצצי אביונים, כי במה נחשבו להם עונות כאלה, אך בין ההמון חפשו עונוח, אולי יצאה אשה בלא הינומא וראשה פרוע, אוי ראוה מספרת עם אחד בשוק, רק מעשים כאלה נחשבו להם לעון ולחטאת, את הגשמת הדת וקנאתה לקחו...
מי שנחלץ להגן על כבודם של גדולי ישראל היה עיתון הפלס שפעל באותם שנים על מנת לקעקע עלילות המשכילים על הרבנים ולהעמיד את הדת על תילה.

הפלס בגליון שנת תרס"ב חוברת י"ב מגיב במאמר ארוך תחת הכותרת "ראו מה בין בני לבן חמי", על שקרי המשכילים:
אבל האמת תורה דרכה, כי הרבנים ובניהם היו תמיד לכרוב ממשח על בני העניים. בני הישיבה וכל אשר היו בסביבתם. מי מאתנו איננו זוכר כמה מסירת נפש נמצאה בכל ראשי המתיבתא בימים ההם, בהגנם על בחוריהם תלמידיהם. שכמעט כל הבא לתוך ישיבותיהם היה כיושב כערי מקלט (ולולא יראתי ליגע את הקורא הזוכר את כל אלה גם זולתי, כי אז ספרתים אחד לאחד). מי מאתנו איננו זוכר השתדלות הרבנים ודרשותיהם להטיל מס לגלגלות, לקבוע שבתות, היינו כי ישלם כל אחד את הסכום שיוציא על שבתו, למען קנות ״קוויטנציות״ של שחרור (היינו שטרי שחרור בעד כל הקהלה לפי מכסת הנפשות שעליה היה לתת בשנה זו לצבא), מי מזקנינו איננו זוכר, כי בעת האסיפה הראשונה, שהיתה בישראל בעיר מינסק לפני ה״נאבאר הראשון״ הכריעה דעת העשירים את דעת הרבנים, לבלי השתדל לפני הממשלה להסיר מהם את מרירות הגזרה הרעה, תרומת הצבא בנוסחתה הישנה, ויען אז הגביר הגדול וועלוועל דער שמש והוא הוא הראקאווער (כי נקרא גם כשם ראקאווער), "למה לנו לדאוג? הלא המכס הוא אך נפש אחת מאלף, ודי לנו יהיה לבור את הקטניות המתולעים שבנו במשך כמה מאות שנה״, ובזה הכריע את דעת הנאספים והאספה נפרדה, ובמותו נקמה ממנו עדת מינסק את נקמתה בפקודת הרבנים וישליכוהו ממטתו ויתעללו בו, ואחרי כל אלה בא יבא סופר ציוני. החפץ להקים הריסות ישראל, אשר בלי צדק לא תקום לעולם, והוא מעות את האמת באפן מבהיל כזה, להתגולל על הרבנים ולתלות בהם חטאים נוראים למען הבאיש ריחם בעיני העם? ועתה האם אינו מסגל איש כזה למעשה החוטפים שחיו אז? האם לא היה חוטף היום את כל מתנגדי הציונים ומסרם לצבא לוא שררה גם עתה הנוסחה הישנה?
להלן הקטעים הרלוונטיים הלאים:
גליונות הצפירה באדיבות הספריה הלאומית מדור עיתונות יהודית הסטורית
גליון "הפלס" והסיקור המלא והמפורט מתוך זכרון יעקב באדיבות ""hebrewbooks
יום חמישי, 25 במאי 2017

עיתון דגלנו מדווח על התפתחות הנח"ל החרדי של צא"י

עיתון דגלנו של תנועת צא"י מדווח על התפתחות הנח"ל החרדי שפעל בשנים עברו במושב קוממיות ע"י התנועה.