יום שלישי, 31 בדצמבר 2013

יתד נאמן תשנ"ב: קנאות, כיצד?

שנת תשנ"ב, מרן הרב שך זצוק"ל סופג קיתונות של ביקורת מה"קנאים", עיין כאן לדוגמא. ער"ש פרשת פנחס, יתד נאמן נחלץ להסביר מה התנאים הבסיסיים לקנאות על פי התורה.
כל מילה פנינה, ואקטואלית היום כמו אז.

בהתחלה ב' קטעים, ובסוף המאמר המלא.אין כל חדש תחת השמש, דרכי המלחמה נגד גדולי ישראל...

פשקוילים נוספים מהמלחמה במרן הגרי"ש...

הזצלי"ם.... רבני חו"ל ו....
ואיך לא... עובדים על ה"גדולים"...


יום שני, 30 בדצמבר 2013

מכתבי מרן הגראי"ל שטיינמן בעניין גיוס בני ישיבות תשנ"ח - תשע"ג

בהיסטוריה כפי ששוכתבה ע"י אויבי מרנן ורבנן שליט"א, מופיע מרן שליט"א כ"אחראי\מעודד\מקים הסדרי גיוס לחרדים ולבני ישיבות", אולם, מהתבוננות על כל השנים האחרונות רואים בפירוש כי מרן שליט"א הביע את דעתו בבירור כנגד גיוס בני ישיבות לצבא, דבריו אמנם נוסחו בזהירות המתבקשת, וברוח הנכונה כפי שהוכתבה ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל, כפי שנתבאר כאן בעשרות מקומות. גם תזמונם לא היה על פי חלילם של מי שמינו עצמם ל"שומרים" על גדולי ישראל.

הנה המכתב הראשון המצוי בידינו בנושא, ופורסם בעיתון יתד נאמן בחודש סיון תשנ"ח, הדברים נכתבו כהצטרפות לדבריו של מרן הרב שך זצוק"ל ממיטת חוליו.

בשנת תשנ"ט כאשר הבג"צ פסק כנגד גיוס הדיחוי לבני הישיבות חתמו כל גדולי ישראל על מכתב חריף, ובראשם חתמו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגראי"ל להבחל"ח.והנה מכתב נוסף שכתב מרן שליט"א אל מרן המשגיח הגה"צ ר' דן סגל שליט"א, בשנת תשס"א, את המכתב ניסה לקרוא מרן המשגיח באחת מעצרות העדה החרדית כנגד הנח"ל החרדי, אולם משהכריז כי בידו מכתב ממרן שליט"א המצטרף להתנגדות אל הנח"ל, הורד בכח מהבמה ע"י כמה בריונים.


לכ' ידידי הגאון והצדיק ר' דן סגל הי"ו
נעימות בימינו נצח
היות ששמע קול גדול ולא יסף כאילו אני תומך בענין נחל חרדי, שבחורים שהם חלשים בלמוד התורה או ביראת שמים טוב להם להיות שם וכמובן שדבר כזה לא עולה על הדעת כלל, מה שהי' מדובר בהתחלה הוא שבחורים שמחללי שבת ועוברים על עוד חייבי כריתות ממש. ואביו רוצה להצילו ולהציל את הרחוב מלהזיקם שאין לנו כח למונעו אבל ודאי זה עון לא יכופר אם שמסית או משתדל באיזה צורה שהיא גורם למי שאינו מחלל שבת ועוד חייבי כריתות להמצא שם.
ואני נמנע להשיב בדרך כלל בענין זה כי דרך חלק מאנשים אפילו מאלה הנחשבים לחרדים לדבר השי"ת לפרש כל דבר בכל מיני פשֶטלך ונהנים לתת דופי באנשים, ה' יכפר בעדם כי אולי כונתם לשמים אבל היות שכ"ג שידוע לי שאינו ח"ו מהמחפשים ליתן דופי אני כותב לו, יש לקוות להשי"ת שיתרבו לומדי תורה ועובדי השי"ת אשר בזכותם ירחם ה' עמו ויגאלנו גאולת עולמים.

ידידו מוקירו כרום ערכו

ולהלן 4 מכתבים שכתב מרן שליט"א על רקע ביטול חוק טל בשנת תשע"ב והנסיונות לחוקק חוק שיחייב בני ישיבות בגיוס, חלק מן המכתבים נכתבו על רקע פרסומים זדוניים כביכול מרן שליט"א נכון לפשרה בעניין גיוס בני ישיבות.


יתד נאמן ער"ש ואתחנן תשנ"ב, אמונת חכמים.

 בשנת תשנ"ב, פורסמו בעיתון יתד נאמן המוני כתבות על כבוד חכמים, ועל "מהו קנאי" ועוד, ממש מזכיר את הסדרה "לאורם נלך", הנה כתבה אחת משנה זו, אקטואלי אז כהיום.
2 קטעים מיוחדים, לאחר מכן המאמר במלואו.יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

דעת מרן הרב מבריסק זצוק"ל על ה"קנאים", יתד נאמן, ערב סוכות תש"נ.

בתוך כתבה שמסקרת את תולדותיו ופועלו של מרן הרב מבריסק זצ"ל, הובאה דעתו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל, נגד הקנאים, נגד חוסר הציות שלהם לגדולי ישראל, ונגד דרכי הפעולה האלימות שלהם, המביאות להשחתת המידות, הכתבה נכתבה ע"י עורך יתד לשעבר נתן זאב גרוסמן.


מרן הרב שך זצוק"ל: הפגנות זה לבעלי-בתים...

בקונטרס "שיחות המשגיח", להרב מנחם לאנג משגיח ישיבת "דרכי משה", מביא עדות ממרן הרב שך שנזף בבחור ישיבה שהלך להפגנה, וסולק בגין כך מהישיבה: הפגנות זה לבעלי בתים!!

מרן החזון איש זצוק"ל: וחלילה לחשוב כוחי ועוצם וגו'

מכתב ששלח מרן החזון איש להגרא"י רוטשטיין מנהל בית יתומים דיסקין זצ"ל (חתניו, הגר"פ שרייבר זצ"ל ויבלח"ט הגרב"צ פלמן והגרח"ש ליבוביץ), בנוגע לדרך בה יש לפעול להצלת "ילדי טהרן" מגזירת השמד שנגזרה עליהם.
יש לפעול בשכל, ולפי ההשתדלות המחוייבת, שהיא רק כזו שוודאי תועיל, ותורה ותפילה הכי מועילים.


מרן הרב שך זצוק"ל: לא להתגרות בצבא.

הרב גרוזמן מתאר במאמר את עדותו של ידידו, רב צבאי, שהגיע להתייעץ עם מרן הרב שך זצוק"ל, בנוגע להכנסת מרצים ורבנים לחיזוק החיילים בצבא.כיצד התייחס מרן הרב שך זצוק"ל לאנשי הצבא שהגיעו לביתו?

הרב גרוזמן, שליווה את הסיור של בכירי הצבא בבני ברק, בישיבת פוניבז' ובבית מרן הרב שך זצוק"ל, מספר על השתלשלות הביקור, על הכבוד הרב שהנחיל מרן זצ"ל לחיילים, ועל דבריו אליהם, מסמך מרתק.
יום שבת, 28 בדצמבר 2013

השופר שסרב לשמש כ"בעל תוקע"...

יתד נאמן סופד לר' משה שנפלד במלאת 15 שנה לפטירתו. בראשית המאמר מצויין, כי הרב שנפלד הפסיק לכתוב לאחר פטירת הרב מבריסק, מאחר והוא רק ה"שופר", לא ה"בעל תוקע".


יום שישי, 27 בדצמבר 2013

עלינו לעמוד על עקרונות המינימום של תנו לנו יבנה וחכמיה! מי שדורש יותר, מסכן את הכל!

על רקע תביעת חב''ד לתיקון חוק השבות, נוזף יתד בחב''ד ובאגודה שהצטרפו לדרישה, שצריך לזכור שאנחנו בגלות, ואי אפשר לדרוש יותר מדאי, וכששוכחים את הגלות ורוצים את הכל ומיד, החילונים דואגים להזכיר לנו שעדיין הגאולה השלימה לא הגיעה.

הדברים אקטואליים במיוחד על רקע הדרישה שעולה מעיתון 'הפלס' שלצורך ניגוח ת''ח החליטו לחבור לדרישת "העדה" לפטור את כל שומרי התורה מגיוס לצבא, ולא רק את בני הישיבות כפי שהיה מקום המדינה.


וכך כתב יתד לפני למעלה מעשרים שנה:

אי אפשר להתעלם מהתגברות ההסתה נגד הציבור החרדי בכלל, ובני התורה בפרט. אין אנו מחפשים סיבות לשנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, כמו שאין אנו מחפשים סיבות לשנאת הגויים לעם ישראל. גדולי המחשבה אמרו ששורשה היא קנאתם בחייהם הרוחניים של שומרי המצוות.
אך יחד עם זאת תמיד הנחו גדולי הדור את נציגי הציבור החרדי כיצד לנהוג ביחסיהם עם כל הציבור. נר לרגליהם היו דבריו של יעקב אבינו לבניו ''למה תתראו'', יש להמנע מלהתבלט, עלינו לזכור כי במצב של גלות אנחנו, עלינו לעמוד על עקרונות המינימום שיבטיחו לנו את ''יבנה וחכמיה'' ואשר איתם נוכל לקיים חיי תורה ומצוות מלאים בארץ הקודש. אולם חלילה לנו להרגיש שביכולתינו לנהל, להכתיב את אורח חייו של כלל הציבור בארץ, מתוך ידיעה שכל דרישה מופרזת עלולה לסכן את הקיים.
מתוך גישה זו העמידה מועצג''ת בשנת תשלז שורה של דרישות בפני ראש הממשלה דאז מנחם בגין, כאשר ביניהם מספר דרישות מינימום אולטימטיביות כמו ניתוחי מתים, גיוס בנות וגיוס בני ישיבות. אך מעולם לא הוחלט שנושא תיקון חוק השבות הוא נושא אולטימטיבי בבחינת ''יהרג ואל יעבור'' שיש לסכן עבורו את מעט ההישגים שהושגו במהלך השנים האחרונות.
כיום אפשר לראות כמה גדולים היו דברי חכמים. כל עוד שה''קוים האדומים'' שלנו היו מינימליים, היתה השלמה מסוימת בציבור החילוני, אך ברגע שנוספו ''קוים אדומים'' התגברה ההסתה ונעשים נסיונות חמורים לקלקל הישגים עליהם שמרנו עשרות בשנים.
אלה שלוחמים על אותם עקרונות שאינם בנפשה של היהדות החרדית, חייבים לדעת כי הסכנה שתצמח למעט ההישגים שאיפשרו לנו לחיות בארץ הקודש תזקף לחובתם והם לא יוכלו להתנער מהתוצאות של דרישותיהם.

 ט' כסלו תשמ''ט.יום חמישי, 26 בדצמבר 2013

יתד נאמן מסקר הפגנה למען שיחרור בני הישיבות מצה''ל בדגש על כך שבוגרי ישיבות רבים משרתים בצה''ל...

כמו"כ מובאים דבריו של ר' משה חיים שנפלד ראש ה"נחל החרדי" שהוא גם אב שכול.

א' טבת תשמ"ט

אסור לשתף פעולה עם ועדות בכנסת בנושא גיוס בני הישיבות? או שזה דווקא פעולה מבורכת?

כזכור בשנים 86-88 , פעלה בכנסת "ועדת הכהן", שתפקידה היה לבחון מחדש את הסדר "תורתו אומנותו", הועדה קיבלה הכרעות שלו היו ממושות היו ממיטות כליה על עולם התורה, חבר הכנסת רפאל פנחסי דווקא קיבל תשבחות ב"יתד נאמן" של מרן זצוק"ל על פועלו למען בני הישיבות בועדה זו.


יום שלישי, 24 בדצמבר 2013

דעת המשגיח הגאון הצדיק ר' שלמה וולבה זצוק"ל בעניין הפטור של בחורי ישיבות מגיוס לצבא, כפי שביאר בסדרת מכתבים.

הואיל והתעורר פולמוס סביב דעתו של הגר"ש וולבה זצוק"ל, א' הקוראים שלח אלי את מכתביו של הגר"ש וולבה, בהם הוא מפרט לידיד נעורים שסטה מן הדרך, מהן הסיבות לפטור בחורי ישיבות. בתוך דבריו יש אף עדות מפתיעה ממרן החזון איש זצוק"ל.
הדברים מדברים בעד עצמם, והם כתובים בשפתו הקולחת של המשגיח זצוק"ל.

יום שני, 23 בדצמבר 2013

נטורי קרתא "לא מבינים" את סדרי העדיפויות של גדולי ישראל זצוק"ל..

כהיום, כן בעבר, נטורי קרתא "לא מבינים" כיצד ראשי "ועד הישיבות", קרי, גדולי ישראל זצוק"ל, אוסרים על השתתפות בהפגנות של ניתוחי מתים, אולם מתירים, ואולי אף מעודדים ביטול תורה למען הבחירות...


מכתב חיזוק לרב מרדכי קרליץ על עמידתו בגאון לטובת בני הישיבות מול כל הקנאים שאין כוונתם לשם שמים

מאז ומתמיד גדולי ישראל נמנעו מלקחת "חסות" מפורשת על כל ענייני גיוס לצבא לחרדים וכו', מאחר ואכן זהו עניין של "בדיעבד", מי שעמד ב"פרונט" תמיד היו נציגי הציבור, כך היה בגדוד הנח"ל של לורנץ. אולם, כאשר הנציגים "חוטפים" יותר מידי, לא נותרת ברירה.

כך היה עם הרב מרדכי קרליץ, כאשר הותקף ע"י הקנאים בגין פעילותו למען עולם התורה, אירגן עבורו מרן שליט"א מכתב חיזוק ועידוד.

על המכתב חתמו גדולי ראשי הישיבות מהציבור הליטאי.

הגאון ר' משה יהודה שלזינגר ראש ישיבת קול תורה 
הגאון ר' חיים שאול קרליץ גאב''ד שארית ישראל
הגאון ר' יהודה שפירא מראשי כולל חזון איש
הגאון ר' דוד יצחק מן ראש ישיבת כפר חסידים
הגאון ר' ניסים קרליץ מראשי כולל חזו''א וגאב''ד בבני ברק
הגאון ר' משה מרדכי פרבשטיין ראש ישיבת חברון
הגאון ר' חיים קמיל ראש ישיבת אופקים
הגאון ר' גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'
הגאון ר' דוד כהן ראש ישיבת חברון
הגאון ר' רפאל שמואלביץ מראשי ישיבת מיר
הגאון ר' ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'
הגאון ר' משה שפירא
הגאון ר' יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר
הגאון ר' ברוך ויסבקר ראש ישיבת בית מתתיהו
הגאון ר' דב שוורצמן ראש ישיבת בית התלמוד
הגאון ר' יהושע ארנברג ראש ישיבת חדרה
הגאון ר' יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל
הגאון ר' גבריאל יוסף לוי ראש ישיבת באר התורה
הגאון ר' יששכר מאיר ראש ישיבת הנגב
הגאון ר' צבי דרבקין ראש ישיבת גרודנא
הגאון ר' יהודה עמית ראש ישיבת קרית מלאכי
הגאון ר' יהודא עדס ראש ישיבת קול יעקב
הגאון ר' אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח
הגאון ר' ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל
כמו כן הגאון ר' שלמה וולבה כתב מכתב מיוחד.יום שישי, 20 בדצמבר 2013

האם גיוס לצבא הוא יהרג ואל יעבור? דגל התורה בשנת תשס''ט תחת הנהגת הגרי''ש אלישיב הסכימה להקמת מסלולי גיוס לחרדים!


בהמשך כמה מחברי מועצג''ת של דגל התורה, כולל הגר''ש אוירבך (שלא היה אז חבר מועצת), חתמו על מכתב תקיף שדורש לקיים את ההסכם הקואליציוני,
האם עדיין אפשר לטעון כאילו הרב שך הורה בשנת תשנ"ח שכל גיוס לצבא כרוך ביהרג ואל יעבור?


 
מקור 

המבשר מסקר את הפגנת הבריכה, ועדויות מפי ר' מנחם פרוש ז"ל, על דעת גדולי ישראל זצוק"ל בנושא.

עיתון "המבשר" מסקר את המאבק בבריכה המעורבת בירושלים, בין היתר מסופר הסיפור המלא על דעת מרן הגרי"ז באשר להפגנות, מה חשב לכתחילה, ומדוע הסכים בסופו של דבר להשתתף בהפגנה, מסופר ג"כ על התנהלותם הבזויה של "נטורי קרתא", שדרשו להפגין בד בבד גם נגד ה"ציונות" והתנגדותם של גדולי ישראל לזה.

בסוף הפוסט, קישור להורדת כל הכתבה בpdf.