יום שישי, 6 בפברואר 2015

הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל: הפגנות שיש בהן חשש שפיכות דמים, אסורות.