פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום חמישי, 28 במאי 2015

מרן הגאון ר' אליהו שוויי: חייבים לציית למנהיגי הדור! + הנאום המלא.

חורף תש"ס, הימים ימי הדיונים ב"ועדת טל", "טענות" על מרן הגראי"ל ש"אינו הולך בדרכו של הרב שך", מרן הגר"א שוויי זצוק"ל בנאום שנתן בכינוס השנתי של "אגודת ישראל" התייחס לטענות הנ"ל ואמר:

אנחנו באמריקה, הננו מתבטלים מתחת לגדולי ישראל שבארץ ישראל. אנחנו חיים כיום במצב קשה. מרן הראש ישיבה (הרב שך) שיהיה בריא ויזכה לקבל פני משיח, איננו בריא. הוא איננו יכול להנהיג את ה'הנהגה' כפי שהוא הנהיג קודם. הכלל ישראל מוכרח שיהיו לו מנהיגים. בלי מנהיגים כלל ישראל לא יכול להתנהל, יש בארץ ישראל גדולי עולם, שאליהם כל העולם התורני יש לו בהם אמון 'און ווארפט זאך אונטער' (וזורק את עצמו) מתחתיהם. חושב אני, שלא צריך להיות שאלות, הם צריכים שתהיה להם ההנהגה של הכלל ישראל. שהראש ישיבה שיהיה בריא, שיעשה הקב''ה נס שהראש ישיבה יבריא, אז הם ימסרו לו את ההנהגה מיד. אי אפשר לחשוב מה הראש ישיבה היה עושה, מה הראש ישיבה היה אומר. היום כשצריך שתהיה הנהגה אחרת, אזי 'חכמים שבימיך' הם צריכים להנהיג את ה'הנהגה'. והרי יש מצב נורא בארץ ישראל, והרי מוכרחים הנהגה.
הנאום המלא:
יום ראשון, 24 במאי 2015

מכתב מרנן זצוק"ל אודות גזירת גיוס הבנות תשל"ח

בהמשך למאמרו של הרב ישראל שפיגל בפוסט הקודם, אודות זעקת הקנאים על "גזירת גיוס בנות", כאשר נכנסה אגודת ישראל לקואליציה מבלי לתקן כדבעי, לדעת הקנאים, את חוק שירות לאומי לבנות.

להלן מכתביהם של מרן הגר"מ פיינשטיין ומרן הרב שך זצוק"ל, לאחר שהקנאים הרחיקו לארה"ב לדבר סרה על הנהגת גדולי ישראל, ומרן הגר"מ פיינשטיין ששמע דבריהם שלח לשאול את מרן הרב שך זצוק"ל אודות כך, ומרן הרב שך ענה לו במכתב.מכתב מרן הרב שך

מכתב למרן הגאון רבי משה פיינשטיין.
בס"ד, יום ג' י"ז טבת תשל"ח
למע"כ ידידי גאון עוזינו שר התורה פאר ישראל והדרו עה"י מוהר"ר משה פיינשטיין שליט"א
שלו' וברכה מרובה עד בלי ירח לו ולכל המשפחה שיחי'.

תמול הגיעני מכתבו והנני להשיבו כפי שידוע לי מאנשים הנאמנים עלי ומתעסקים בזה שבלי יוצאת מן הכלל אין מענשין ולא לוקחין בבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית, ואם יש איזה מקרה שאסרו תיכף אחרי השתדלות משחררין אותה ומה שמקבלות הבחורות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתיצב, להיפך זהו דיחוי שבמשך החדשים האלו יתוקן החוק שפטורות ואז תהיינה משוחררות לגמרי. אבל כל זמן שלא יתוקן החוק, לפי חוקם שחקקו אי אפשר שיקבלו פטור לגמרי, ובדרך כלל היחס של שר הבטחון בענין זה הוא טוב.

ובכללות מה שנוגע לדת הוא טוב יותר מכפי שהי' לפני זה, אבל הרבה הרבה עוד צריך תיקון, כמו ניתוח מתים, יש הרבה מקרים שמנתחים אפילו נגד החוק, ועל כל מקרה באה תגובה מהצירים שלנו ומבקשים לענוש אותם אכל כמובן הרופאים שלא מסתכלים כעין יפה לזה מערימים על החוק בכל האופנים אבל שלקוות שגם זה ישתפר ובדרך כלל צריכין רחמי שמים למצב הדתי הירוד. וכפי שהודעתי כבר שכשיהי' שלו' יש סכנה גדולה מהתבוללות על ידי הסטודנטים מאוניברסיטאות, כי כבר יש סימנים לזה ואין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים ולהתחזק באמונה בה' ובביאת המשיח.
מנאי המכבדו ומוקירו ידידו עוז
אלעזר מנחם מן שך

מכתבים ומאמרים ח"ו עמוד קנא.


יום חמישי, 21 במאי 2015

"מילים כואבות" על הנלחמים למען "גזירת הגיוס" תשל"ח.

הימים ימי ראשית ישיבת מפלגת אגודת ישראל בקואליציית בגין, המפלגות החרדיות חתמו על הסכמי קואליציה, ולקנאים היו טענות הן על עצם החתימה, הן על תוכן ההסכם, והן על "אי ביצועו" בהמשך, ר' ישראל שפיגל כותב מאמר נוקב על התנהלותם.

בהתחלה תמלול (ייתכנו שיבושים קלים) בהמשך צילום המאמר

מלים כואבות

היינו זקוקים להרבה סיעתא־דשמיא לסיום טוב של ענין גיוס הבנות, אף שהשלב ה״מדיני״ כבר נסתיים בצורה מתקבלת על הדעת. ההערכה נתנה, כי לאחר שמקטרגי החוק מקרב החילוניים והשמאל הוריקו כבר מצבורים רבים של נשק, בתוכו נשק חלוד ומורעל, - יוכל הרוב המעונין לסיים את הדיון להגשים את רצונו, אך כאמור צריך הרבה סייעתא־דשמיא שאכן חפצנו יוגשם ויצליח.

אלא שעד שאנו נתונים לאותו מבול של חצי־רעל מושחזים הקולעים אלינו, פוגעים בתוך לבותינו, מכוונים לעייפנו ולייגענו, מיועדים להכפיש כבודנו בעפר ולהופכנו נושא לשימצא ושיסוי בכל המדינה כולה, — נשלחים אלינו חצים מכאיבים גס מכיוון אחר, מכאלה שחושבים עצמם מיועדים מששת־ימי־בראשית לשמש מבקרי־על, מוסמכים לחטט בנו ובמעשינו, לבלוש אחרינו ולהציגנו כל העת על ׳׳תקן״ של חשודים, בלתי־אמינים, כמי שרק פינכת העולם־הזה לנגד עינינו, שמוכנים למכור הכל בנזיד־עדשים. אנשים אלה אינם חושבים בכלל שתחילה עליהם להוכיח את עצמם, מי הם, מה מעשיהם, מה תרומתם שלהם לביצור בנינה של היהדות הנאמנה העושה מזה עשרות בשנים מאמצים אדירים להתמקם כאן, להתבסס כאן, להניח יסודות בריאים ואיתנים שלא יוכלו להימוט ברוחות המצויות והלא־מצויות שמחוללים מזיקים שונים, משמאל ומימין של החברה החילונית, שכל שאיפתם היא לחבל בכרם בית ישראל ולא להניח לו.

״מה אתם רוצים?״ — זו שאלה שעולה מיד על שפתי רבים מאתנו משאנו נתקלים ברחובות הערים באותן כרזות ענק שממון ישראל מתכלה עליהם. האם יגעתם במאמץ הזה! האם יגעתם בכל מאבק אחר! האם מלבד ביקורת שציניות ושנאה בוקעות ממנה — הייתם מוכנים לעשות משהו! איפה אתם כשכאן, באגודת ישראל, יגעים יומם־ולילה להשיג משהו, להציל מה שניתן, להקל מה שניתן להקל! למה אתם יושבים באותו זמן כמו באיזה מארב, להמתין ולחכות לכשלון כדי שתוכלו להריע אחר־כך בראש־כל־חוצות על ה״מכשלה״ מה אתם מוכנים מראש עם המסקנה השלילית, לו גם ישיגו במשא־ומתן המייגע ומורט־העצבים את מלכות־ התורה עלי אדמת ארץ־ישראל!

וכיום, נתרחבו האפשרויות, נוצרו ״מודלים״ חדשים של פגיעה וקליעת־חצים. אמנם, האמצעים הישנים לא יצאו מכלל שימוש, הקירות ממשיכים לסבול באלם ובדומיה כל פלסתר שמדביקים עליהם. אילו רק יכלו לדבר!... אבל, עולם חדש בא, טכניקות חדישות נוצרו — הטלוויזיה! ואף אליה הולכים, כדי להכפיש בעפר את כבודה של אגודת ישראל ולספר למאות אלפי מאזינים וצופים, כי אגודת ישראל בגד בגדה! היא ״הפקירה״ את הבנות לגיוס!...

בקלות כזו רצים לטלוויזיה! אנשים שאגודת ישראל אינה מספיק עקבית בשבילם, אינה מספיק חרדית עבורם, ממש אצים לשם, לא לשום מטרה חיובית, לא כדי לתרום הסברה חיובית לעניו התורה, אלא כדי לנגח את אגודת ישראל, כדי להראות למאות אלפים שאפילו בימים כאלה שבהם עומדת היהדות החרדית כולה מול התקפות־זעם קשות ביותר, מוכנים אנשים אלה להרוס מבפנים, לקעקע יסודות, לנתוץ ולשבור. הכל כדי לספק את יצר־ההרס המפעפע כארס!

יום שני, 4 במאי 2015

מכתבי מרן הגאון ר' ברוך בער לייבוביץ' זצוק"ל על מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

המכתב מופנה אל ראש ישיבת מונטריי בשווייץ בבקשה לקבל לישיבה כרמי"ם את הגאון ר' משה סולווייצ'יק זצוק"ל, ולהבחל"ח הגראי"ל שטיינמן שליט"א.
מכתב זה נכתב בערב חג בסוכות תרצ"ז
....עוד אבקשו בקשה שטוחה עבור הבחור הרב הג' החריף העמקן ובקי ויקר היראה עדיו לגדול בישראל כש"ת [כבוד שם תפארתו] מר אהרן ליב שי' שטיימאן מבריסק שג"כ הוא בריא אלא שמוכרח הוא מטעם אחר, אנא מכ"ג [מכבוד גאונו] שי' לשלוח לו דרישה מישיבת כתר"ה [כבוד תורתו הרמה] וגם הוא יהי' לנחת בהישיבה, כן אני מבקש מכת"ה...


מכתב שני שלח מרן הגרב"ב זצוק"ל בחודש טבת שלאחר מכן, לאחר שהתעכבה הזמנתם. במכתב שני חוזר הגרב"ב ומבקש מהרב בוצ'קו את הנ"ל, ומעניין לראות כיצד חוזר על התוארים אותם חלק בצורה מדוקדקת:

החיים והשלו' מן השמים אל כבוד הרב הגאון המפורסם אוצר היראה כשת"ה ר' אלי' נ"י בוצ'קו שליט"א ר"מ בישיבה הק' דמאנטראע.
ה' ית"ש יברך את כתר"ה שי' בכל הברכות והצלחות ונזכה במהרה לראות בביאת משיחנו בב"א.
אחרי הברכה והשלו' הנני עוד הפעם לבוא לבקש את כב' בדבר הכותב דרישות עבוד תלמידנו הרבנים הג' יצ"ו ונ"י הרב ר"מ עדיו לגאון נכדו של מו"ר הגאון האמיתי החסיד רשכבה"ג זיע"א והב' הרב הג' עדיו לגדול בישראל מר אהרן ליב נ"י שטיימאן.
ומאיזה טעם נמשך הדבר עד כה, האם עלו דברי קושי בזה, מתי יעשה הדבר, נא למהר ולעזור במוקדם.
והנני ידידו הדושת"ה המברכו ברוך דב לייבאוויטץ ר"מ בישיבה הק' בית יצחק כ"ח טבת תרצ"ז.

 המכתב השני מתוך קונטרס "מזקנים אתבונן" שיו"ל ע"י הרב משה סחייק