יום רביעי, 26 בפברואר 2014

מרן הרב שך זצוק"ל נפגש עם בכירי הצבא!!

בפגישה משתתף גם ח"כ ר' שלמה לורנץ.
על היחס המכובד שהיה מעניק מרן זצוק"ל לחיילים שהיו מגיעים למעונו, ניתן לקרא בתיאורו של הרב גרוזמן כאן:
(החיילים בדרגת אלוף ואלוף משנה).


יום שני, 24 בפברואר 2014

כיצד מתקבלות החלטות מועצת גדולי התורה? טיוטת החלטת המועצת כנגד פא"י. חתומים: ר' משה פרוש, ר' איצ'ה מאיר לוין.

כבר יש חתימות בטיוטה...


ההחלטות מובאות בתקשורת:

"דבר" 31 ביולי 1960

דעת מרן הגר"ש וואזנר שליט"א בעניין האופן בו יש להילחם בגזירת הגיוס.


"זה דבר פשוט שהאסיפה היא אסיפה של צדיקים לשם שמים כדי לחזק את מעמדם של כל הישיבות וכל המוסדות של ועד הישיבות לאחר שהר"ר אשר טננבוים זצ"ל שבק חיים לכל ישראל, והי' לי הזכות שאני ישבתי עוד עם הגר"י אברמסקי והאדמו"ר מסלונים והאדמו"ר מגור ועם הרב שך וכל יתר הראשי ישיבות בועד הישיבות, ותמיד יכלו להבחין שכל הכונה היתה בלתי לה' לבדו מכ"ש בעת צרה כזאת כשיש חשש של גיוס בני הישיבות, צריך לחזק את הייצוג של בני הישיבות כלפי הצבא שיהי' בדרכי נועם בדרכי חסד ובדרכי שכל, ממילא הרגשתי חיוב להשתתף בכינוס לשם שמים בביתו של ידידי הגדול ה' יאריך ימיו ושנותיו, והקב"ה יעזור שיהיו דברינו נשמעים לעבודתו לזכות להעמיד את ועד הישיבות באופן כזה שגם במצב כזה יהי' החלק של הסגולה חלילה וחלילה שהבחורים יזכו שלא יצטרכו ללכת לגיוס, ובפרט שעומד על הפרק תורת אר"י כידוע מה שכתוב במדרש עה"פ זהב הארץ ההיא טוב שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ואני רוצה להזכיר שכאשר בזמן החת"ס זי"ע ועכ"י גזרו הגזירה על הגיוס, שכל בחור צריך ללכת לצבא, ושם הי' קשה מאד, נכנס החת"ס לביהמ"ד ופרץ את ארון הקודש ובכה ואמר מה לך אב שהגלה בניו, מה יש לך אבינו שבשמים בזה שהכנסתנו לגלות שכעת אנו מחויבים ללכת. וזה הי' בחו"ל בערך לפני 200 שנה. ומה נאמר ומה נדבר כשהגזירה תגיע מזרע אברהם יצחק ויעקב, הבנים שפרקו מעליהם עול מלכות שמים עאכו"כ, מבקשים אנו מהקב"ה שיהי' לנו הס"ד להעמיד הדת על תילה, ולחזק הישיבות והמוסדות השייכים לחוגים שלנו, ונקוה שבזכות זה נחזיק מעמד עד ביאת משיח צדקנו בב"א"

יום ראשון, 23 בפברואר 2014

מרן הרב שך זצוק"ל - מי שאין עטרה הולמתו, אין לכלול אותו ברשימות הדיחוי!!!

הוראת מרן הרב שך זצוק"ל לראשי הישיבות, מי שאין עטרה הולמתו, אין לתת לו דיחוי!!


ה"ויקיליקס החרדי" תשי"ט... "כמשוש חתן על כלה..."

הימים ימי המאבק כנגד הבריכה המעורבת בירושלים, באגודת ישראל מאשימים את נטו"ק "לו הייתם מצביעים בבחירות, היה נבחר ראש עיר דתי, וכל סערת הבריכה המעורבת לא היתה קמה".

בתגובה ב"נטורי קרתא" חושפים פרטי-כל "ויקיליקס", בו צוטט  ר' משה פרוש ז"ל מילה במילה:
 "אין זה סוד אם אגיד שבמשך שנות עבודתי בקואליציא זו הייתי ביחסי ידידות מצויינים עם ראש העיר, וכאשר קרה מה שקרה ביני לבין מר אגרון, זה כפי שקורה בין זוג נשואים שחיו במשך שנים חיי אושר ורווח"
נורא למתבונן!!

על אמירה זו חגגו נטו"ק במשך תקופה ארוכה. להלן מס' קטעים בנושא מ"משמרת חומותינו".

נטורי קרתא מנסים ללמד זכות...


יום חמישי, 20 בפברואר 2014

הוראת מרן הגרי"ש: כיצד יש לנהוג עם א' מגדולי הדור זצוק"ל שיצא נגד הנהגת מרן הגראי"ל בנושא הגיוס?

עם פרישתו של מרן הגרמ"ש שפירא מהמועצג"ת בעקבות הצבעת החכי"ם של דגל התורה בעד חוק טל נתן הגרי"ש הוראה לא להזכירו יותר ביתד נאמן!
להלן פרסום ראשון מכתבו של מרן הגרמ"י ליפקוביץ' זצוק"ל, בו הוא מתחנן לפני הגרי"ש לבטל את ההוראה כי פרישתו של הגרמש"ש לא פגעה בדגל התורה....
אגב, על פי הידוע, מרן הגרי"ש סירב לבקשתו של מרן הגרמי"ל זצוק"ל.
מתוך קונטרס "במבט בוחן" המחולקת בהיכלי התורה.


ר' משה שנפלד זצוק"ל במאמר לרגל הופעת עיתון "החומה" של "נטורי קרתא"....


נטורי קרתא: גדולי ישראל הולכים אחרינו...

בזמן הפגנות הבריכה הידועות, הסכימו גדולי ישראל שיש לצאת להפגנה כנגדה, אולם רק לאחר שהקנאים הפגינו ומיחו, וקיבלו נזיפות שהם בכלל גרמו להקמת הבריכה.
מקצת מטענותיהם:
אומרים שאנו "ילדים הולכים בראשינו".
אומרים שאנו אשמים בכלל במצב ...
הפגנת אגודה (שבה השתתף כזכור הרב מבריסק זצוק"ל) היא "חיקוי" להפגנותינו.

יום רביעי, 19 בפברואר 2014

עצרות תפילה, כן. הפגנות, לא.

בשנת תשנ"ד אורגנה הפגנה כנגד ממשלת הזדון, גדולי הרבנים חתמו, לאחר מכן התברר שזו אמורה להיות הפגנת כח כנגד הממשלה ולא עצרת תפילה חזרו בהם מהחתימה, כפי שהסביר הגרמ"ד ליפקוביץ' בשם אביו הגרמי"ל להבחל"ח.
רמב"ם הל' תענית פרק א':
א  מצות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר "על הצר הצורר אתכם--והרעותם, בחצוצרות" (במדבר י,ט)--כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו.
ב  ודבר זה, דרך מדרכי התשובה הוא:  שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, יידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעים הרע להן--ככתוב "עוונותיכם, הטו אלה" (ירמיהו ה,כה) לכם, וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.
ג  אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרוא נקרית--הרי זו דרך אכזרייות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות:  הוא שכתוב בתורה, "והלכתם עימי, בקרי.  והלכתי עימכם, בחמת קרי" (ויקרא כו,כז-כח), כלומר כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו--אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף עליכם חמת אותו קרי.


יתד נאמן: האזינו לרשת ב'...
יום שלישי, 18 בפברואר 2014

תשכ"ז: "בית יעקב" מציג, ליכוד האומה, גם החרדים נלחמים...

הימים ימי מלחמת ששת הימים, גליון מטעם תנועת "בית יעקב" בעריכת הסופר החרדי הנודע ר' משה פראגר זצ"ל מלא כל כולו בדברי שבח ל"ניצחון" ומציג: "גם החרדים נלחמים ונלחמו".
בגליון מופיעים מאמרים ממרנן ורבנן הגר"י אברמסקי (במאמר בענייני השעה) והגר"מ גיפטר (במאמר נפלא באמונת חכמים) והגר"ש וולבה זצוקללה"ה, כשאת החוברת ואת המאמרים "מעטרות" תמונות חיילים חרדיים.
בין השאר, בחוברת:
דו"ח על שירות בני הישיבות בצה"ל, ובו גם "עקרונות" של הדיחוי לבני ישיבות.
מאמר "ליכוד האומה" בו מתואר על השתתפות החרדים במלחמה.
הרבה תיעוד היסטורי על השתתפות החרדים בקרבות תש"ח, ותמונות של "חרדים לוחמים"...
בסוף הפוסט קישור להורדת החוברת במלואה, בב' חלקים.

דו"ח אודות שירות בני הישיבות בשנת תש"ח, ועקרונות הדיחוי.
גיוס חרדים - ליכוד האומה
גם החרדים נלחמים...

בית יעקב א'
בית יעקב ב'

יום שני, 17 בפברואר 2014

תשי"ד: "אגודת ישראל": אנו פועלים להקמת "צבא חרדי"...

בשנת תשי"ד, לקראת הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל, יצא ספר "מכנסיה לכנסיה", בו פורטו הישגי "אגודת ישראל" לאורך השנים. בפרק "צבא" מתוארת פעילות "אגודת ישראל" להקמת "פלוגות דתיות".


כבר אז, היה מי שהתנגד לפעילות זו.... הטיעונים, נשמעים מוכרים משהו... שנת תשי"ט.


יום ראשון, 16 בפברואר 2014

המורדים במועצת גדולי התורה גורשו מן השטיבלאך!

בשנת התש"כ רצו פא"י ואגודת ישראל ביחד, כאשר בפא"י התחייבו להיות כפופים להחלטות מועצת גדולי התורה, התחייבות שהופרה לאחר הבחירות, כתוצאה מכך החל "טרור" נוראי כנגד אנשי פא"י שגורשו מהשטיבלאך ואף יותר מזה, כפי שניתן לראות בכתבות דלהלן.
על רקע זה הגיעו, אגב, דבריו של הלל זיידמן שפירסמנו בעבר כאן:הכתבות מעיתוני "מעריב" ו"דבר" שנת 1960, מאת אתר הספריה הלאומית.

יום שישי, 14 בפברואר 2014

אחיעזר: האם "הפרדת קהילות" הוא הלכה פסוקה, או שכל רב מחליט בזה לפי הזמן והמקום??

יהודי שולח למרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל, שאלה. אחר שהרפורמים עשו צעד שפוגע מאוד ביהדות, האם אין צורך להכריז על "הפרדת קהילות" מהם... הגרח"ע משיב: א"א להכריע בזה על פי מה שעשה רש"ר הירש, הכל לפי המקום והזמן.


מוסף יתד תשנ"ג: ע"פ החת"ס, הפרדת קהילות הוא רק כאשר נוצרת "כת", ולא לחוטאים יחידים...

יש דרגות בהפרדה, ועיקר ההפרדה היא לא לחוטאים יחידים, שבעניינם יש להקל, אלא לכתות של מינים ואפקורסים.
מרן הגר"ז סורוצקין זצוק"ל בהוראה חד משמעית!! רק הלומדים כל היום לא ילכו לצבא!!

ומי שמקל-ראש בזה, נוטל על עצמו אחריות כבדה מנשוא!!


יום שלישי, 11 בפברואר 2014

רוח הקודש של מרן הסטייפלר זצוק"ל, אם תתאחד אגודה עם פא"י, תוקם מפלגה חדשה. פירסום בחירות תשמ"ט.

וכעת מובן שבעתיים מאיפה נבע חוסר ההבנה של ציבור בני התורה בשנת תשנ"ב, כאשר החליט מרן הרב שך זצוק"ל על ריצה משותפת עם פא"י.
כמבואר כאן.


יתד נאמן: מרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל, צריך לדעת ההיסטוריה....

צריך לדעת היסטוריה ועבודת גדולי ומאורי האומה זצ"ל.
לכבוד הפוסט ה100 של כבר היה לעולמים.

מדוע דגל לא הולכים עם אגודה ופא"י, תשמ"ט.

דברים שנאמרו בכינוס אברכים בבני ברק ערב הבחירות תשמ"ט.אגודת ישראל מגייסת!!

תעודת התייצבות מטעם "מרכז אגודת ישראל":

מודעה מטעם אגודת ישראל, הקוראת לציבור להתייצב לעבודת הצבא:


יום שני, 10 בפברואר 2014

מרן הרב שך זצוק"ל: אנחנו לא נילחם על גזירת הגיוס!!

 בשיחה הידועה של מרן הרב שך זצוק"ל שבה אמר כזכור: אם תהיה גזירה על עולם התורה, אנו נרד מן הארץ, המשיך מרן הרב שך זצוק"ל ואמר: אנחנו לא הולכים חלילה להילחם, אנחנו לא הולכים לזרוק אבנים....


מיהו "הציבור"??

בשנת תשנ"ב, אז כזכור "הציבור" לא אהב את החיבור המחודש עם תנועת פא"י, פירסם הכתה המיתולוגי פ.חובב מאמר "מיהו הציבור"? חד וחריף, כתמיד.

יום שישי, 7 בפברואר 2014

דגלנו למתגייסים.

בשנת תש"ח, הוציאו צא"י גליון "דגלנו למגויסים", בעיתון מאמר מר' משה שנפלד (מצורף בנפרד, בעותק נח יותר לקריאה) ומר' אברהם וולף זצוקלל"ה. מעניין במיוחד לראות בתוך המאמר קטע התוקף בחריפות "מסירה" לתקשורת החילונית, אכן, כבר היה לעולמים...
מעניין גם לראות סיקור מעיתון "על המשמר" מאותם ימים, המתאר את פשיטת המשטרה הצבאית על שכונת מאה שערים. 

מסירה לתקשורת החילונית

דגלינו למגויסים-מהדורת חו"ל(!!)פעולת גיוס במאה שערים
מקור: JPRESS