יום שני, 26 במאי 2014

ר' עמרם בלוי, כל החותמים לאגודת ישראל חתמו כי הם רוצים להיות רעבע'ס.

בספר "משנתו של רבי עמרם" שי"ל ע"י יואליש קרויס, בו תמלול דבריו של ר' עמרם בלוי מהקלטות, מסביר כיצד נאספו החתימות עבור "אגודת ישראל" בזמנו...

חתימת הטשעבינער רב לא שוה כלום כי הוא הסתמך על הבעלזער...
הבעלזער הסתמך על הטשעבינער רב...
כל השאר סומכים עליהם...

מרן הגרי"ש: מלחמות הצבא "מלחמת מצוה".


יום רביעי, 14 במאי 2014

תש"ח, בני הישיבות "יחויילו" ויעברו אימונים.

מסמך היסטורי זה שנכתב עוד לפני קום המדינה ע"י ישראל גלילי מפקד "ההגנה" שנחשף לאחרונה (שע"פ מה שפורסם בעבר בא' מכלי התקשורת, הוצא בהשתדלות הגר"א כהנמן שנסע להיפגש עימו ביערות בשליחות אביו), הוא הבסיס להסכמי הפטור בהמשך.


מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל: איני פשרן ח"ו, אני דואג לקיום עולם התורה!

בעקבות הכרעת הגרא"ז מלצר זצוק"ל על קבלת כספים מגורמים לא כשרים, הוא מואשם ע"י העדה החרדית בפשרנות וכו', במכתב זה עונה הגרא"ז כי אין לו חלילה כל כוונה להתפשר, אלא אך ורק לקבל כסף עבור מוסדות התורה השרויים במצב קשה.

מתוך ספר "שנות דור ודור"


המשכילים שלחו את בני הרבנים להשפיע עליהם, כבר היה בימי מרן רעק"א זצוק"ל

במחלוקת הידועה אודות הדפסת הש"ס ע"י דפוס וילנא, הובא כבר בעבר הסיפור כאן, ונוסיף בתוספת ביאור ע"פ מה שמביא בספר "תולדות יצחק" ע"י ר' יעקב ליפשיץ, נאמן ביתו של מרן הגרי"א ספעקטאר זצוק"ל, שזכה להסכמת כל גדולי ישראל דאז, כאן.
בעוד דפוס וילנא היה שייך לצדיקים גדולים, שנזהרו מאוד בקדושת הדפסת הש"ס, בין השאר הם נזהרו מאוד מלהדפיס את ספרי המשכילים, וקנו בכך את שנאתם של המשכילים מדפיסי וילנא צברו את עיקר נסיונם מהדפסת ספרי השכלה, אולם ע"פ דין לא היתה מניעה מלאפשר להם את ההדפסה, ואדרבה, גדולי ישראל רצו למנוע ממדפיסי סלאוויטא את הדפסת הש"ס בזמן ההדפסה של וילנא.
מדפיסי סלאוויטא הוציאו קול כי בנו של רעק"א (שרעק"א אכן מעיד שהיה עימו בזמן קבלת מכתבי הרבנים בעניין), הוא זה ש"הטה את לבבו".
ומבואר עונשם שהגיע ע"י הלשנות המשכילים.
מיותר לצייר איך היה הסיפור מצוייר ע"י סופרי זמננו...

המכתב הודפס בראש הדפסת וילנא הראשונה מסכת ברכות וילנא תקצ"ו ובראשו קונטרס "דברי אמת וצדק".

זעקת הרבנים

מרנן הגרמי"ל והגרי"ש זצוק"ל: נאמני מרן הגראי"ל הם יראי ה' ונאמנים.

בשנת תשס"ח הוקמה "קרן ההסעות" ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל, כשבראשה הועמדו נאמניהם של מרן הגראי"ל שליט"א, הגר"ח מישקובסקי והר"מ קרליץ. הם זכו למכתב בו העידו עליהם מרנן זצוק"ל, יחד עם להבחל"ח מרן הגראי"ל מרן הגר"ח וכ"ק האדמו"ר מבעלזא כי הם נאמנים ויראי ד'.

המכתב מתוך ספר "כתבוני לדורות".


מרנן בחתימתם על מכתב זה:


יום שלישי, 13 במאי 2014

הגר"ש וולבה זצוק"ל מספר: מי מרמה את ה"גדולים".

במכתבו מבהיר הגר"ש מדוע כתב את מכתבו (מופיע להלן) בו הוא מביע התנגדות לועדת טל.


ז' ניסן תש"ס

הו"כ הרה"ג ר' אשר טננבוים שליט"א רב שלום וברכה!
הנני מצטער שאני צריך עוד פעם לכתוב אל כת"ר, אך ההכרח לא יגונה. הטעם למכתבי הראשון הי' שבאו אלי מבינים שהסבירו לי כי בהחלטת "ועדת טל" יש פרטים שהם סכנה גדולה לקיום הישיבות, שבגלל זה לא חתם כת"ר על החלטות. הם ביקשו אותי לכתוב אל כת"ר ולהודות לו על החלטתו לא לחתום ולחזקו על החלטתו זאת. -הבנתי מתוך דבריהם כי להם ידוע עומק נוסחת ההחלטה של "ועדת טל", ושהיא אינה ידועה עוד לגדולים שלנו, ולכן כתבתי רשימות את כת"ר.
אולם עכשיו נודע לי כי הגאון מוהרא"ל שטיינמן שליט"א ידע בדיוק (ההדגשה במקור) את כל נוסח ההחלטה של "ועדת טל" והוא מסכים בהחלט שהנציגים שלנו יחתמו עליהן. אי לזאת, אני מבטל את מה שכתבתי במכתבי אל כת"ר שליט"א. מסתמא יש לכת"ר טעם משלו על שלא חתם, אך מה שאני כתבתי במכתבי אל כת"ר הוא בטל ומבוטל, והנני מבקש את כת"ר בכל ליבי שלא יפרסם את מכתבי ואולי אף יסכים לבטל אותו.
הנני מבקש סליחה מכת"ר על מה שאני מטרידו במכתביי, ומה אעשה - אדם פשוט כמוני לא היה צריך להתערב בעניינים השייכים לגדולי ישראל שליט"א.
ברוב כבוד והוקרה
שלמה וולבה
המכתב הזה נסוב על מכתב זה:שהוא נסוב על מכתבו המופיע כאן:

תשנ"ו, מרן הגרמי"ל זצוק"ל: מרן הגראי"ל הוא ה"גדול היחידי".

מקור: מרכז העניינים