פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום ראשון, 25 ביוני 2017

מכתבו של ר' יוסף אשכנזי משב"ק מהר"י טייטלבוים מסאטמר על ההתנהלות מול קיצוני הקנאים

במכתבו הרב יוסף אשכנזי מספר על דרכי קבלת ההחלטות אצל רבו הרבי ר' יואל מסאטמר, ועל ההתנהלות מול הגורמים הקיצוניים שניסו לנקוט קו קיצוני בלתי אחראי ובלתי תועלתי.מכתב ששלח הרה"ח המפואר מוה״ר יוסף אשכנזי זצ״ל - משב״ק  אצל כ״ק מרן הגה״ק הקוה״ט ר' יואל טייטלבוים מסאטמאר זצוק״ל - אל כ״ק אדמו״ר מתולדות אהרן זצוק״ל
שוכט״ס. אגב, ראיתי לנכון להשיב לכהדר״ג שליט״א בדבר מה שכתב בענין ההפגנה אצל היו-ען (=האו"ם), שכדאי שכת״ה יהיה בקי בכל הענין, כי מרחוק לא יודעים שום דבר על בריו ויכולים לבא למדי טעותים בשביל זה, לכן מוכרח אני להציג הדבר כתוארו, כדי שכתה״ר שליט״א יהיה לו ידיעה ויהיה בקי בהענין - ולא אבוא באריכות הדברים כי אין הזמן גרמא לזה עכשיו בימים הללו שכתה״ר שליט״א הוא בעל שמחה בשעטומ״צ, ואכתוב רק הקיצור והתמצית.

 
הנה עוד לפני שתי שנים בערך קרוב להמלחמה של ששת הימים, היה המדובר אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א לערוך הפגנה לפני היו-ען מפני גזירת ניתוח־מתים רח״ל, וישב אז כ״ק מרן שליט״א ימים ולילות לדון בנידון זה אם לעשות או לחדול מלעשותו, וישב אז עם כמה רבנים מהתאחדות הרבנים שליט״א לטכס עצה, וממש עבר כמה שבועות בהתייעצות בנידון זה ובכובד ראש דן בעצמו ועם רבנים ובעלי בתים חשובים יודעי דבר, ואחר כל ההתייעצות שהציעו מכל צד את התועלת שיוכל לצאת מזה, וגם את ההפסד שיוכל לצמוח מזה, ואחרי ככלות הכל באו בהחלטה ובהסכמת כולם למנוע ולא לעשותו, רק ליקח אמצעים אחרים ולא הפגנה לפני היו-ען, ומאז ועד עתה לא נעשה רק הפגנות לפני משרדי ההדסה פה בניו יארק, כי באו לידי החלטה שזה יהיה לתועלת להפגין אצל ההדסה ולעשות פעלים אחרים נגד הדסה, כל מה שבאפשרות לעשות להפסיד להם מקורי כסף, כי את זה ראו לנכון ולתועלת.
והנה מעולם לא עשינו ואף אחרים לא עשו פה מאומה בכגון דא לעשות הפגנות וכדומה מבלי שיבא על זה פקודה מכ״ק אדמו״ר שליט״א, כי מעולם הוא הורה לנו הדרך נלך בה ואת המעשה אשר נעשה, ומעצמנו לא עשינו שום דבר קטן או גדול, כי ידענו גם ידענו כי מלכנו בראשנו צדיק הדור, השי״ת יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, ויש לו סייעתא דשמיא בכל, כי ה' עמו בכל אשר ילך, ואין אנו יכולים לדון בדבר כזה מעצמינו, כי אינו דומה גדול הדור העושה שיש לו סייעתא דשמיא בכל דבר אשר עשה ועושה.
ועתה קמו, ומזה אנשים קטנים בני בלי שם, הדיוטים קופצים בראש, אנשי הפקר בלי תורה ובלי יראה, ואספו יחד והחליטו להפגין אצל היו-ען מבלי לשאול את פי כ״ק אדמו״ר שליט״א, ומבלי לשאול את התאחדות הרבנים שליט״א, רק הם בעצמם החליטו על זה, והטעו גם איזה אברכים יחידים אפילו יראים מלומדי הכולל שלנו, וגם אצל תלמידי הישיבה שלנו שמספרם בליע״ר 650, פעלו אצל ששה מתלמידי ישיבתנו שילכו ג"כ עמהם, והטעו שיש להם הסכמה על זה משני רבנים או שלשה, שגם זה שקר, ואספו אחר כל עמלם כארבעים אנשים והלכו להפגין אצל היו-ען, מבלי שיבואו עכ"פ באיזה טענה צודקת להשפיע על העולם, אבל באו רק להודיע להעולם שהם נגד המדינה, וראו זאת בהטעלעוויזיע שבערך ארבעים אברכים ובחורים בלבוש חסידי הם נגד המדינה, ובמקום שהיה יכול להיות קידוש-השם היה ההפך, כי אם ראו שרק מספר קטן לא חשוב ובני בלי שם הם נגד המדינה, מזה ראו כולם שחוץ מהם כל ישראל הם עם המדינה, והא ראיה שבהפגנה זו לא היו אלפי אנשים כמו בהפגנה אחרת, שהיינו רגילים לעשות עם הכנות כראוי ותחת שם דגל סאטמאר והתאחדות הרבנים וכו', וממש היה כצחוק, ושום תועלת לא יצא מזה, רק מה שאיזה הפקר יונגען הראו את עצמם בטעלעוויזיע ־ שרק לזה כיוונו, ולא ח״ו שום דבר לשם שמים, כי מי שיודע ומכיר את ההפקר יונגען אלה ששניים מהם כבר זרקם כ״ק אדמו״ר שליט״א בעצמו בידיו הקדושים לפני שתי שנים ע"י מעשיהם המתועבים, ואלו היו האנפירער'ס (=המנהיגים) להפגין, ומה שמעשה שטן הצליח שהטעו גם איזה בחורים ואברכים קצרי דעת הגם שהם יראים, ולא כיוונו למה שכיוונו האנפירער'ס הללו.
עכ"פ מה שיצא מזה שהראדיו וגם העתונים חרפו וגידפו, והכו אנשים משולחים ברחובות עיר, במקום שבאו משולחים מארץ ישראל, וגם אנשים יראים שהלכו לעבודתם זרקו אותם מעבודתם, והרבה צווחים שסאטמאר עשה זאת החילול השם, ואחרים אמרו שאין זה סאטמאר רק איזה משוגעים, כי הא ראיה, אם זה היה מסאטמאר אז היו אלפי אנשים, לא רק ארבעים במספר, וסוף דבר שלא יצא מזה שום תכלית ותועלת, רק ההיפוך, ועי״ז גרמו שאם יכולים כבר לעשות איזה הפגנה כראוי, לא יכולים כבר - וקשה להאריך בכתב ולתאר את כל הענין, ודבר כזה נחוץ לדברו פנים-אל-פנים בהסברה כראוי.
ואחרי ככלות הכל אכן נודע הדבר, שכל ההתייעצות בזה היה עם דאמב מלונדון והוא שנתן להם עצה, והוא המנהיג שלהם, וממילא כבר יכול הדר״ג שליט״א התועלת שיוכל לצמוח מדאמב הרוצה להרוס את העדה החרדית הקדושה בירושלים ודרכו רק להזיק, כי הוא המזיק הידוע לכל לונדון, והנהלת הישיבה שלנו וכן הקהלה הקדושה שלנו זרקו לחוץ ממחנינו את הלוקחים חלק עם הבריונים ההפקרים, והעמידו בית-דין שכל אחד שהיה עמהם יבוא לפני הביד״צ להתחרט על מעשיו ולקבל על עצמם שלא לילך בעצת דאמב והנאך-שלעפערס שלו בעתיד, וכך לוקחים בחזרה לקהלתינו ולהישיבה והכולל, חוץ מהאנפירער'ס שלהם אסרו בכלל אף דריסת הרגל בית-המדרש ולכל מוסדות רבים הקדוש שליט״א.
את זה ראיתי לנכון לכתוב בקיצור, כדי שכתה״ר שליט״א ידע את הענין קצת.
ואסיים בדבר טוב, בברכת מזל־טוב ורב נחת ב״ה.
ידידו דושתה״ר של כהדר״ג שליט״א
יוסף אשכנזי משב״ק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה